جهت شرکت در قرعه کشی لطفاً کد های قرعه کشی مندرج روی بسته های محصولات را به همراه نام و شماره تماس وارد فرمائید.

در صورتی که بیش از یک کد در اختیار دارید هر کدام از کد ها را در یک خط جداگانه وارد بفرمایید.
مثال:
نام و نام خانوادگی : علی جهانگیری

شماره تماس: 09120000000

کد یا کد های قرعه کشی:
123456789
123456789
123456789